1. Allmänna föreskrifter
  Medlem i Ålstens Båtsällskap (ÅBS) som nyttjar område eller anläggningar i ÅBS är skyldig att känna till och följa bestämmelserna enligt ”ÅBS föreskrifter och regler” och/eller ansvarig styrelseledamots tillsägelse. Medlem som bryter mot dessa bestämmelser eller tillsägelse riskerar att förlora rätten till hamn- och/eller varvsplats.
  Varje medlem som nyttjar ÅBS anläggningar skall ha sin båt försäkrad, som minst omfattar brandrisk, sliprisk och skadeståndsskyldighet, under hela den tid båt nyttjar hamn- eller varvsplats. Notera att särskilda försäkringsregler kan gälla i ditt bolag efter den 15 oktober.
  Alla båtar, trailers eller trailerbåtar måste varje år märkas med en ÅBS-etikett. För hamnplatsinnehavare med sin båt vinterförvarad på varvet ombesörjer Ålstens Marinteknik (ÅMT) att namnetiketter sätts på plats i samband med sjösättningen. För hamnplatsinnehavare som har sin båt förvarad på annan plats skall istället etiketter erhållas från kansliet och sättas dit på synlig plats från brygga. Övriga tillbehör såsom master, bommar, släpjollar, pallmaterial etc. skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer.
  Alla former av båtbyten/ändringar måste alltid anmälas i förväg på Mina Sidor under ”Byte av plats/båt”
  Vid båtbyte garanterar inte ÅBS att det finns en lämplig hamn-och/eller varvsplats för den nya båten. Medlem behöver invänta tilldelning av lämplig plats.

 2. Varv
  Varvet är endast avsett för båtar med en max vikt av 8 ton och som kan tas upp med befintlig utrustning.
  ÅMT sköter all torr- och sjösättning för ÅBS enligt fastställd prislista. Dessa tjänster betalas av medlemmen till ÅMT.
  Båten måste vara torr-/sjösättningsklar enligt det schema som anges på anslagstavlan vid varvsgrinden. Markera att båten är klar för sjösättning genom att hänga ut en fender i fören. Om båt inte är klar i tid till sjösättning och ligger hindrande för sjösättning av bakomliggande båtar flyttas båten av ÅMT och medlemmen debiteras denna kostnad.
  Vid ändrat torrsättningsdatum jämfört med föregående år, måste du informera ÅMT om när du önskar få båten upptagen.
  Värmare, lampor och andra elektriska apparater får endast vara inkopplade då ägaren finns i båtens omedelbara närhet.
  Presenning får inte fästas i vara sig direkt eller indirekt i båtens stöttor/bockar.
  Om trailer används som pallningsmaterial får den inte förvaras på varvet när den är tom.
  I samband med sjösättningen skall båtägare städa sin varvsplats. Täckställningar och presenningar får endast sommarförvaras på avsedd plats i övre delen av båtskjulet och skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer. Täckningsförrådet städas ur inför varje vår varvid kvarliggande omärkt utrustning slängs. Båt som inte har hamnplats får efter sjösättning bara ligga kvar i hamnen till efterföljande helg.
  Mastskjulet och masthyllan på 200-bryggan är endast avsedda för förvaring av master, mastbommar och spirbommar för båtar som har varvsplats. Allt skall vara identifierbart och därefter tydligt märkt med namn och telefonnummer. Varje sommar (på städdagen) töms dessa utrymmen helt och kvarliggande utrustning slängs om inte annat överenskommits med ägaren.
  Mastkranen får endast användas för att lyfta master med en max vikt på 250 kg. Vid motorbyten eller andra lyft hänvisas till Telferkranen som sköts av ÅMT.
  Den lilla sjösättningsrampen vid ”Majas hus” är till för medlemmarnas egen trailerhantering. Rampen är inte offentlig. Den stora sjösättningsrampen är stängd för medlemmars egen användning. Den hanteras och används enbart av ÅMT.
  Innan självupptagning av båt på trailer måste du kontakta ÅMT för tilldelning av varvsplats.
  Båtskjulet uthyrs endast till båt med reparationsbehov och för maximalt en säsong i taget.
  Enligt vårt arrendeavtal med Stockholms stad får varvsområdet endast nyttjas under perioden 15 september till och med 31 maj.

 3. Hamn
  Hamnen är avsedd för påtar med en storlek understigande 12 m längd eller 4 m bredd samt med en max vikt om 8 ton.
  Hamn-/varvsplats är objektsbunden och får bara nyttjas för en registrerad båt i ÅBS. På den årliga ÅBS-etiketten framgår vilken båt som är behörig att ligga på avsedd hamn-/varvsplats.
  Hamn-/varvsplats får inte överlåtas eller utlånas. Sker detta kan hamn-/varvsplatsen förverkas.
  ÅBS kan hyra ut hamnplats när den inte används av medlem. När hamnplatsen inte nyttjas under en längre tid skall anmälan göras till styrelsen.
  Båt skall förtöjas med två ryckdämpande tampar mot brygga samt med två tampar mot stolpar eller y-bommar. Förtöjningsgodset skall vara väl dimensionerat och av god kvalitet. Båt som inte ligger vid y-bom skall vara avfendrad med minst fyra väldimensionerade fendrar. Förtöjningsgods bör ej ligga kvar på bryggorna efter det att båten tagits upp utan skall tas om hand under vintertid. Kom ihåg att lägga ut förtöjningsgods innan sjösättning.
  Ankring är inte tillåten i hamnen p.g.a. el- och vattenledningar på hamnbotten. Hamnbassängen vid mastkran samt pontonbryggan vid telferkran får endast nyttjas tillfälligt för t.ex. båtarbete, i- och urlastning.
  Eftersom elektriciteten på bryggorna har ett ytterst begränsat effektuttag så är all inkoppling av kortsiktig natur och med låga effektuttag. Uttagen är endast avsedda för batteriladdning, länspump, borrmaskin eller liknande. Se vidare under punkt 6. El.
  Hamnplats disponeras under perioden 15 april t.o.m. 15 november.
  Så kallade ledlinor (”gubblinor”) mellan stolpar, eller boj, och brygga skall tas bort före upptagning och får inte läggas ut förrän efter sjösättningen. (Linorna hindrar torr- och sjösättningsansvarig vid bogseringen av båtarna)

 4. Sommarvarv
  Båtstorlek för trailerbåt är max 6 m och trailern skall vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.
  Sommarvarvsplats för trailer och trailerbåt får endast nyttjas under perioden 1 juni t.o.m. 15 september.
  All annan uppställning av trailer, trailerbåtar, segeljollar, jollar eller liknande på varvsområdet är inte tillåten.
  Trailer och båt skall vara märkt med årets ÅBS-etikett.

 5. Segeljollar och segelkanoter
  Segeljollar och segelkanoter får endast ligga på anvisade platser på varvsplan.
  Alla objekt skall vara märkta med ÅBS-etikett.

 6. El
  ÅBS tillhandahåller el på bryggorna. Vi har inte uttag till alla platser utan medlemmarna får samsas om den begränsade resursen. Även på varvet finns ett begränsat antal eluttag avsedda för exempelvis batteriladdning och arbetsmaskiner vid höst- vårrustning.
  Båtägaren ansvarar för att båtens utrustning är godkänd för inkoppling.
  Inkopplingen förutses vara av kortsiktig natur och utan stort effektuttag. Den är främst avsedd för batteriladdning, länspump, borrmaskin, etc.

 7. Miljöregler, miljöstation och rekommendationer
  Miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtutnyttjande och underhållsarbeten.
  ÅBS medlemmar ska använda det mest miljövänliga produkterna vid underhåll och drift av båten. Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas. Hårda färger rekommenderas före polerande vid bottenmålning.
  Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se/.
  ÅBS har en fungerande insamling av miljöfarligt avfall. Miljöstationen ligger bakom Grindstugan vid varvsgrinden.
  Gamla båtbatterier, spilloljor, glykol, bensin/diesel, färgrester och färgburkar får inte tömmas i naturen eller slängas bland vanliga sopor utan skall lämnas i ÅBS miljöstation.
  Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i klubbens miljöstation för farligt avfall eller i annat avfallskärl.
  Omhändertagande av förorenat slagvatten ska ske genom särskild absorbent som placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs på miljöstationen för farligt avfall.
  Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester slängas i särskild avfallsbehållare i miljöstation för farligt avfall. Torrslipning förordas före våtslipning och högtryckstvätt.
  Frågor kring miljöstation ställs till miljöansvarig.

 8. Sopor
  Sällskapet har regelbunden hämtning av hushållssopor vid varvs- och hamngrindarna. Varje medlem förväntas själv transportera bort sitt skrymmande avfall. Återvinningsstation finns på Kvarnbacksvägen i Bromma.

 9. Nattvakt och arbetsplikt
  Nattvakten baseras på frivillighet men för allas trygghet och säkerhet bör alla hamnplatsinnehavare fullgöra ett vaktpass per sommarsäsong. Med vaktpass avses tiden antingen mellan 22:00 – 02:30 eller mellan 02:30 – 06:00. Medlem tecknar sig för vaktpass på Mina Sidor via ÅBS hemsida under fliken Nattvakt. Avräkning sker med 900 kr mot erlagd deposition för ett fullgjort pass och krediteras på nästa års faktura. Väljer man att gå två medlemmar på samma pass krediteras depositionen medlemmen som står överst på anmälningen.
  Arbetsplikten baseras på frivillighet men både hamn- och varvsområdena behöver fortlöpande underhållas. Likaså måste vårstädning av varv och underhåll av bryggor och hus ske löpande. Detta måste alla medlemmar engagera sig i.
  Meddelande om arbetstillfällen finns på hemsidan under fliken Arbetsplikt samt i förekommande fall på sällskapets anslagstavla. Medlem tecknar sig för arbetsplikt på Mina Sidor via ÅBS hemsida under fliken Arbetsplikt. Avräkning sker med 150 kr per timme mot erlagd deposition och krediteras nästa års faktura.

 10. Säkerhet
  Håll uppsikt över dina och andras barn. Det är lätt att ramla i men inte lika lätt att ta sig upp mellan båtarna. Flytväst är obligatorisk för icke simkunniga.
  Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att cykla på bryggorna. Tänk också på att det kan vara halt på bryggorna vid fuktig väderlek och frost.
  Håll rent på bryggorna och se till att eventuella elkablar och tampar inte ligger i vägen för gående.

 11. Bilparkering
  Sommartid vid besök i båten har vi gott om parkeringsplatser för våra bilar. Parkera på varvet utmed stängslet mot varvsängen. Även utanför varvsgrindarna finns några allmänna parkeringsplatser.
  Parkera inte framför trädäcket vid mastkranen. Här måste vi kunna lasta och lossa innan och efter båtturen.
  Parkera inte heller så du blockerar sjösättningsramperna.
  Och tänk på att köra långsamt. Det dammat oftast.

 12. Hjälpsamhet
  Tas alltid emot med tacksamhet. Så hjälp din båtgranne eller annan medlem. Ingen är perfekt och med god klubbanda skapar vi tillsammans trivsel och gemenskap.