Verksamheten i hamnen och på varvet leds av Hamnkapten respektive Varvsansvarig. De är båda tillsatta av styrelsen. Hamn- respektive varvsplatserna fördelas av styrelsen till medlemmar i ÅBS. Väntetiden för hamn- eller varvsplats ca 8 – 10 år. Läs mer här.

Det finns begränsad vatten och el på hamn- och varvsområdet som vi får samsas om. Vatten finns året runt vid scouternas lokal och på stolpen mitt på varvsplan. Effektuttaget på elen är ytterst begränsad och vissa eluttag är tidsbegränsade.

Har du redan hamnplats eller varvsplats tilldelas du samma plats eller likvärdig till efterföljande år.
Torr- och sjösättning planeras då att ske vid samma tider och på samma sätt som året innan.

Hamn- eller varvsplatserna får inte lånas ut, överlåtas eller användas av annan medlem eller annan båt än för vilken den är tilldelad. Missbruk leder till förlust av plats.

Alla eventuella förändringar såsom exempelvis byte av båt, försäkringsbolag, ny adress eller mail anmäls av medlem till ÅBS via Mina sidor.

Grindarnas öppettider
1 maj – 30 september  09.00 – 22.00
1 oktober – 15 november  09.00 – 17.00
16 november – 31 mars  STÄNGT
1 april – 30 april  09.00 – 17.00
Stängda grindar öppnas med nyckeltagg.

Både den östra grinden (vid 200-bryggan) och den lilla varvsgrinden (vid Grönviksvägen) har automatiskt tidlås.
Stora grinden (vid Grönviksvägen) är stängd dygnet runt. Den öppnas med din nyckeltagg och stänger automatiskt efter någon minut.

Hamnområdet består av den Pontonbryggan, 100-bryggan, 200-bryggan, 300-bryggan och 400-bryggan. På området finns två sjösättningsramper. Den större för sjö- och torrsättning genom Ålstens Marintekniks försorg och den mindre att nyttjas av medlemmarna till trailerbåtar.
Hamnen består av ungefär 200 platser företrädelsevis för lite mindre båtar men det finns även ett fåtal större. De hamnplatser som finns är de som kan fördelas till medlemmar och fördelas genom väntelista beroende på önskemål och tillgång. Hamnen har sina begränsningar som pålar och bommar vilka normalt inte flyttas.

Bassängen vid mastkran får inte nyttjas till annat än vid på- och avmastning eller lastning och lossning. Båtägaren skall finnas tillgänglig.

Pontonbryggan och 200-bryggan hyrs av kommunen liksom mark och vattenområden. Övriga anläggningar ägs av sällskapet.

Det är inte tillåtet att ankra i hamnen då det finns el- och vattenledningar på botten som lätt kan skadas.