Hamnen är avsedd för båtar med en storlek understigande 12 m eller 4 m bredd samt en maximal vikt av 8 ton. Som medlem kan du ansöka om båtplats och du kan inneha hamnplats för en segel- eller motorbåt samt en segeljolle och två kajaker. Är det fler ägare av båten skall samtliga delägare vara medlemmar i ÅBS.

Båt som har en hamnplats på ÅBS får inte vara målad med biocidinnehållande båtbottenfärg. En miljödeklaration som bekräftar detta skall inlämnas till styrelsen.

Hamn-/varvsplats är objektsbunden och får bara nyttjas för en registrerad båt i ÅBS. Hamn-/varvsplats får inte överlåtas eller utlånas. Sker detta kan hamn-/varvsplatsen förverkas. När hamnplatsen inte nyttjas under en längre tid skall anmälan göras till styrelsen. ÅBS kan hyra då ut hamnplats när den inte används av medlem.

Märketikett
Varje båt/objekt i klubben skall vara märkt med en väl synlig etikett med information om ägare, båttyp samt hamn- och/eller varvsplatsnummer. På etiketten framgår vilken båt som är behörig att ligga på avsedd hamn-/varvsplats. Etiketten erhålls årligen från ÅBS och för de som har båt på varvet ombesörjer ÅMT att etiketten sätts på plats vid sjösättning. Övriga får etiketten hemskickad per post. Etiketten underlättar identifieringen av ägaren vid eventuell akut händelse och vid kontroller av att rätt båt ligger på rätt plats.

Hamnen
Hamnplatserna som finns är de som fördelas. Vi flyttar inga bommar eller bygger om hamnen för att just din båt ska få plats. Övervägande delen av våra hamnplatser har en bredd mellan 2 – 2,9 meter. Detta gör att kötiden för bredare båtar vanligtvis blir längre jämfört med smalare båtar och därför är det svårt att ge exakt besked om hur lång väntetiden är vid ett givet tillfälle.

I ÅBS är vi aktsamma om våra bryggor och varandras båtar. Tänk på att dålig förtöjning eller avsaknad av fendrar kan skada din båtgranne. Båt skall förtöjas med två fjäderförsedda tampar mot brygga samt två tampar mot stolpar eller y-bommar. Förtöjningsgodset skall vara väl dimensionerat och av god kvalitet. Det är också viktigt att båten är väl uppsträckt och centrerad.

Båt skall hållas länsad och i välvårdat skick. Tänk på att några dagars kraftigt regnande ger mycket vatten i en öppen båt.

För att fendra av mot din båtgranne behövs minst tre rejäla fendrar på varje sida för båtar över 6 meter. Kortare båtar skall ha minst två på varje sida.

Upptäcks brister i förtöjningen som kan äventyra säkerheten i hamnen kan det på båtägarens bekostnad och utan dennes hörande vidtagas åtgärder som t. ex. komplettering av förtöjning eller flyttning av båten.

Sommarvarv
Trailer parkering
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. En förutsättning för att kunna få trailerplats är att båten har hamnplats. Trailern få vara max 2,5 m bred för att få plats. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

Trailerbåt (båt på trailer)
Det finns ett begränsat antal platser för båttrailer under tiden 1 juni till och med 15 september. Trailern få vara max 2,5 m bred och båtstorleken är maximerad till 6 meter. Trailern ska vara märkt med ÅBS märketikett, vilken erhålles efter betalning för platsen. Under annan tid är uppställning av trailer inte tillåten på varvsområdet. Trailern ska vara godkänd av Transportstyrelsen för transport på allmän väg.

På hösten i samband med torrsättning skall varje båtägare av säkerhetsskäl ta bort sitt förtöjningsgods från bryggorna.

Före upptagning skall också s.k. ledlinor (”gubblinor”) mellan stolpar och brygga tas bort. Dessa får inte läggas ut förrän efter sjösättning då dessa hindrar torr- och sjösättningsansvarig (Ålstens Marinteknik) vid bogseringen av båtarna.