Här finner du Sällskapets stadgar och information om GDPR, Integritetspolicy

Utskriftbara dokument:
Stadgar ÅBS 2022
ÅBS_Integritetspolicy

STADGAR FÖR ÅLSTENS BÅTSÄLLSKAP

Antagna av sällskapet 2022

§1 ÄNDAMÅL

Ålstens Båtsällskap (nedan kallat Sällskapet) har till ändamål att som en ideell och allmännyttig förening lokalt främja båtsporten genom ett väl fungerande ideellt arbete med ungdom, utbildning, tränings- och tävlingsverksamhet och därigenom utveckla ett gott kamrat- och sjömanskap hos medlemmarna.

§2 MEDLEMSKAP

2:1  Aktiv medlem är ett medlemskap avsett för medlemmar vars båtar är registrerade i sällskapet.

2:2  Passiv medlem är ett medlemskap för övriga över 18 år som deltar i eller stödjer sällskapets verksamhet. I frågor som berör hamn och varv berättigar detta medlemskap till förslags- och yttranderätt men ej till rösträtt.

2:3  Juniormedlem är ett medlemskap avsett för medlemmar under 18 år.

2:4  Medlemskap berättigar i och för sig ej till sommar- eller vinterplats för medlems båt i sällskapets hamn eller på dess varv.

2:5  Över sällskapets medlemmar skall föras en förteckning med angivande avmedlemskap, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.

§3 MEDLEMSINTAGNING OCH UTTRÄDE

3:1  Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att följa sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut görs skriftligen till sällskapets styrelse.

3:2  Medlem som vill utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3:3  Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ursällskapet. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.

§4 MEDLEMSUTESLUTNING

4:1  Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom sällskapet att sällskapets anseende äventyras, som motverkar sällskapets syften, som skadar sällskapets intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag av årsmöte eller extra medlemsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet.

4:2  Till medlemsmöte som skall avgöra i 4:1 angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

4:3  Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall förutom i 4:2 angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

4:4  Uteslutning av i denna paragraf nämnt slag skall rapporteras till SMBF. Medlem som således uteslutits av möte och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan överklaga detta hos SMBF inom tre veckor. Sällskapet följer SMBF’s beslut.

§5 BESLUTANDEORGAN

Sällskapets beslutande organ är

5:1  Årsmöte

5:2  Extra medlemsmöte

5:3  Styrelse

§6  VERKSAMHETSÅR Sällskapets verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7  AVGIFTER

7:1  Avgifter till sällskapet samt tidpunkter för senaste betalning fastställs av årsmötet.

7:2  Extra uttaxering kan företas efter beslut på medlemsmöte.

7:3  Hedersmedlem, ständig medlem (inga nytillkommande), styrelsemedlem och revisor är befriade från årsavgift.

§8 ÅRSMÖTE

8:1  Årsmöte avhålls årligen senast under mars månad.

8:2  Datum, plats och föredragningslista för årsmöte meddelas senast 14 dagar i förväg genom personlig kallelse.

8:3  Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
  3. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser.
  4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
  5. Fastställande av budget och avgifter.

a) Val av styrelse b) Val av revisorer

8:4  Motioner får endast lämnas till årsmötet och skall, för att uppföras på föredragningslistan, vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast den 31 januari. Senare, eller vid årsmötet väckt fråga kan, om tiden så medger, upptas till behandling men ej föranleda beslut om inte mötet, bevistat av minst 50 medlemmar, enhälligt medgiver detta.

8.5 Vid mötet närvarande medlem får genom skriftlig fullmakt rösta för en (1) annan medlem. Av fullmakten till ombudet ska framgå vilken eller vilka frågor enligt dagordningen fullmakten gäller.

§9 EXTRAMÖTE

9:1  Extra möte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

9:2  Om sällskapets revisorer eller minst 25 röstberättigade medlemmar begär avhållandeav extra medlemsmöte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra medlemsmöte i enlighet med paragraf 8:2.

9:3  Vid extra medlemsmöte får endast förekomma de ärenden som föranleder det extra medlemsmötet.

9:4. Vid mötet närvarande medlem får genom skriftlig fullmakt rösta för en (1) annan medlem. Av fullmakten till ombudet ska framgå vilken eller vilka frågor enligt dagordningen fullmakten gäller.

§10 VALNÄMND

10:1 Valnämnden består av tre ledamöter varav en ordförande.
10:2 Ledamot i valnämnden utses bland medlemmar och får ej vara styrelseledamot eller revisor i sällskapet.
10:3 Ledamot i valnämnden väljs på 1 år och kan återväljas.

§11 STYRELSE OCH STYRELSEVAL

11:1  Sällskapet företräds av en styrelse som på medlemmarnas uppdrag förvaltar sällskapets fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmötet och extra medlemsmöten samt verkställer därvid fattade beslut. Styrelsen är beslutsmässig, då alla ledamöter är kallade och mer än hälften närvarande.

11:2  Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande, sekreterare och skattmästare utses av årsmötet. Övriga styrelsefunktioner fördelas inom styrelsen.

11:3  Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid kortare mandattid kan tillämpas.

11:4  Valnämnden föreslår kandidater till styrelsen bland medlemmar, som förklarat sig villiga. Föreslår årsmötet andra kandidater, sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning erhåller högsta röstetal. Om någon så begär, skall omröstningen vara sluten.

11:5  Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet beviljas.

§12 STYRELSENS SKYLDIGHETER

12:1  För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

12:2  Ordföranden skall opartiskt föra ordet vid styrelsens möten samt då så erfordras vara sällskapets representant.

12:3  Sekreteraren skall ombesörja kallelser till sällskapets möten och vid styrelsemöten föra noggranna protokoll samt handha och underteckna sällskapets korrespondens.

12:4  Skattmästaren skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för sällskapets kassa och likvida medel och däröver föra noggranna räkenskaper, informera styrelsen om sällskapets ekonomiska ställning samt rapportera, då medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter till sällskapet. Skattmästaren äger inte rätt att utöver normala löpande kostnader, göra utbetalningar som inte godkänts av styrelsen.

12:5  Styrelsen ansvarar för och utser ledning för arbetet vid hamn och varv. Styrelsen ansvarar för sällskapets material, fördelar båtplatser samt mottar anmälningar om uppläggning och sjösättning.

12:6  Styrelsen utser funktionärer.

12:7  Styrelseledamöter skall delta i styrelsens och sällskapets möten. Styrelseledamot som utan vägande skäl under verksamhetsåret är frånvarande mer än 1/3 av styrelsemötena, kan av årsmötet bytas ut under löpande mandatperiod.

12:8  Sällskapet tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och skattmästare var för sig.

§13 BESLUT OCH VAL

13:1  Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

13:2  Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.

13:3  Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§14 REVISORER

14:1  Minst två revisorer samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet och kan återväljas. Vid val av revisorer äger styrelsen inte rätt att delta.

14:2  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper. Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

14:3  Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§15  HAMN OCH VARVFörhållandena vid sällskapets hamn- och varv anläggning regleras av särskilda, av styrelsen utfärdade ordningsföreskrifter.

§16  HEDERSBETYGELSER OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

16:1  Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen eller medlem vid årsmöte utses person som särdeles verksamt främjat sällskapets intressen. Beslut om detta skall ske med minst 3/4 majoritet.

16:2  Vid utdelning av förtjänsttecken gäller samma förslags- och beslutsordning som i paragraf 16:1.

§17 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

17:1  Sällskapets standert är blå med en neptunigaffel, omgiven av tre snäckor i gult, inrymda i ett vitt fält.

17:2  Sällskapets mössmärke består av neptunigaffel, knapp med ÅBS och lagerkrans enligt fastställd modell.

17:3  Sällskapets standert och märken får endast föras respektive bäras av medlem i sällskapet.

§18  UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND

Så länge medlemskap i SMBF består, skall sällskapet senast den 15 januari årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande styrelsen, sammanställning, sällskapets medlemsantal och antal båtar enligt senaste årsredovisning.

§19  STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 6 veckor före det medlemsmöte, på vilket det skall behandlas. I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas, erfordras att det godkänns med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.

§20  SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

20:1  Skulle fråga uppstå om sällskapets upplösning, skall beslut därom fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.

20:2  Vid sällskapets sista medlemsmöte skall styrelsen av sällskapet erhålla direktiv angående hur med sällskapets tillgångar skall förfaras.