Båtbottenfärger – Vad gäller?
Båtar som har en hamnplats på ÅBS får inte vara målade med biocidinnehållande båtbottenfärg. Medlemmar som har hamnplats i ÅBS eller söker hamnplats skall lämna en miljödeklaration till styrelsen där det intygas att det inte finns giftfärg på båtbotten. Båt som är bottenmålad med giftfärg kommer inte kunna erbjudas hamnplats i ÅBS.

Har du ingen hamnplats i Mälaren utan har båten i saltsjön kan botten målas med färg godkänd för Ostkusten. Enligt Kemikalieinspektionen får du då transportera båten till eller från dess vinteruppläggningsplats i Stockholm, där staden har förbjudit målning av båtbotten med biocidfärg.

  • Båtar med biocid/giftfärg på botten får inte bottentvättas inom ÅBS hamn- och varvsområde.
  • Båtar som är epoxibehandlade utan bottenfärg, målade med insjöfärg eller är omålade, kan bottentvättas som vanligt.
  • Innan ni målar båtbotten ska ni fundera på om det är nödvändigt. Växtligheten på en båt som mesta tiden ligger i Mälaren (sötvatten) är minimal. Ni spar tid, pengar och miljö genom att inte måla i onödan.
  • För de som vill göra ren sin båtbotten under säsongen rekommenderar vi båtbottentvättar som finns på olika platser. Det är också möjligt att lyfta båten och tvätta hos ÅMT. Observera att detta gäller bottnar utan giftfärg.

Båtunderhåll
För att undvika spridning av giftiga ämnen bör båtens undersida samt sidor och eventuellt tak täckas vid underhållsarbeten och saneringsarbeten där risk för spill/läckage förekommer. Exempel på sådana arbeten är oljebyte, hantering av konserveringsvätska, målning, förbättringsarbeten, skraparbeten och dylikt. Se därför till att täcka överallt där risk för spill/läckage finns och lämna in det uppkomna avfallet som farligt avfall. Vid arbetet är det viktigt att använda personligt skydd såsom andningsskydd, heltäckande kläder, handskar, glasögon och dylikt. Tänk på att välja och använda rätt typ av skydd.  Tänk på att aldrig använda kemikalier om det inte är absolut nödvändigt. Använd med fördel biologiskt nedbrytbara produkter.

Båttvätt
Kemikalier som används för att tvätta båtdäck och liknande ytor läcker direkt i vattnet och kan leda till att föroreningar och på sikt allvarliga miljöskador. Tänk på att aldrig använda kemikalier om det inte är absolut nödvändigt. Använd med fördel biologiskt nedbrytbara produkter. Om miljöskadliga kemikalier används vid tvätt av biocidfria båtar bör detta ske på en hårdgjord/tät arbetsyta med en grovstensränna
och lämplig reningsanordning.

Eget båtbottenprov
Vill du göra en egen provtagning av din båtbotten så är skrapprov ett enkelt och smidigt sätt för att få båtbottenfärgen analyserad av ett ackrediterat laboratorium gällande metallerna tenn, koppar, zink och bly. Svaret på skrapprovet tar ca 10 dagar efter att det är inskickat till laboratorium. Mer information om skrapprov finner du på ALS hemsida, där finns även en provtagningsinstruktion och där kan du i deras webshop beställa en test. ALS erbjuder idag analys av metallerna tenn, koppar, zink och bly.

Observera att det idag inte finns några nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga halter av olika metaller i båtbottenfärg, och resultatet går inte att jämföra med ett resultat från en XRF-mätning. Men analysresultatet från skrapprovet ger en god indikation om det finns TBT eller andra biocider på skrovet.

Skrovmålet
Skrovmålet, ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen, har lämnat sin rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg. Där beskrives lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som ska vidtas är exempelvis att täcka marken under båten samt täcka in båtens sidor för att skydda mot väder och vind, använda personlig skyddsutrustning och hantera avfallet som farligt avfall. Utförs saneringen enligt rekommendationerna uppskattas att 98 % av färgpartiklar och biocider kan samlas in och omhändertas.

Lagar och bestämmelser
Det är Transportstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Stockholms Stad som hanterar miljöfrågor för fritidsbåtar. Det är båtägaren och ÅBS som har ansvar för att lagar och bestämmelserna följs. Vi uppmanar därför alla som har giftfärg att följa gällande lagar och bestämmelser vad gäller båtbottnar. Det finns mycket bra information på deras respektive hemsidor. Det är du som medlem som är ansvarig för att följa gällande lagar och regler. Därför är det viktigt att du tar ditt ansvar och håller dig uppdaterad kring nya regler och ny information.

Nedan är ett antal länkar till Stockholms Stad, Kemikalieinspektionen m.fl. där du finner mer information om båtbottenfärger.