På bryggorna och på varvet finns begränsat med el för t.ex. underhållsladdning av batterier eller arbeten med elektriska  apparater. Vi har inte uttag på bryggorna till alla platser utan medlemmarna får samsas om den begränsade resursen. Båtägaren ansvarar för att båtens utrustning är godkänd för inkoppling.

Elektriciteten har ett ytterst begränsat effektuttag då avsikten är att eluttagen ska användas för batteriladdning, länspump, handverktyg och liknande. Därför måste vi vara försiktiga med användandet som endast skall vara tillfälligt. Värmare, lampor och andra elektriska apparater får endast vara inkopplade då ägaren finns i båtens omedelbara närhet. Vid andra förhållanden tas kontakt med ansvarig i styrelsen. Debitering vid större förbrukning görs, enligt beräknad kostnad.

I el-stoplen finns automatsäkringar och nyckel till el-stolpen finns i vakttornet

Anslutningskabel till fritidsbåt i hamnen
Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk. För att undvika galvanisk korrosion och andra problem så använd aldrig skarvsladdar utan enbart prefabricerade kablar avsedda för ändamålet. Anslutningskabel typ HO7RN-F (extra mångtrådig naturgummikabel) eller likvärdig, maximal längd 25 m, utan skarv och förgrening.

På båten skall apparat/anslutningsdon av industrityp användas eller fast monterad anslutningskabel. Montering av stickpropp och apparat/anslutningsdon får göras av den som har behörighet. Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som har gjort monteringen.

Det är INTE tillåtet med hemmagjorda övergångssladdar mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande för anslutning av båtar.

Så här får det inte se ut!
img_4299

Tillåtet!
Övergångsadapter 10/16 A
Fabrikstillverkad godkänd adapter får användas som övergång till jordad standardstickpropp om industriuttaget är monterat i låda med självstängande låsbart lock och adaptern, insatt i industriuttaget med ansluten stickpropp, ryms innanför det stängda låsta locket.