ÅBS följer gällande lagar och förordningar avseende miljöfrågor. Det är också varje enskild medlems ansvar att efterfölja dessa.

För att underlätta för dig som medlem har vi här sammanställt det viktigaste ur ÅBS Avfallshanteringsplan och även lagt in länkar till miljöinformation och tips på vad just du kan göra för att bidra till en bättre miljö.
Det ställer krav på oss att ta ansvar för miljön när vi är på sjön, när vi går i land på öar och skär samt när vi vistas inom klubbområdet.

Från Mälaren kommer vårt dricksvatten vilket ställer krav på att hålla vattnet så rent som möjligt. Vattenskyddsområdet sträcker sig från Björkfjärden till Eolshäll och norrut mot Hässelby. På Stockholm Vatten och Avfalls hemsida finns mer information om Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden

Hushållssopor

Mindre sopor, sådana som du vanligtvis lägger i din egen soptunna, kan du slänga i stora soptunnan vid Grindstugan märkt med Hushållssopor. Allt annat tar du med själv eller lämnar på ÅBS miljöstation (se nedan).

Miljöfarligt avfall
Det är du som medlem som är ansvarig för att ta hand om ditt miljöfarliga avfall. Det handlar både om att minimera risken att spilla ut ex. färgrester eller avskrapad färg samt om att lämna miljöfarligt avfall på avsedd miljöstation.

Miljöfarliga ämnen:

 • Färg-, lack- och limrester.
 • Burkar med intorkad färg.
 • Penslar och rollers.
 • Slip- och skraprester från färg och liknande.
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Småbatterier och bilbatterier.
 • Oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Kemikalier som glykol, annat frostskyddsmedel och batterisyra.

Miljöstationer
Medlem tar själv ansvar för hanteringen av miljöfarliga ämnen och ska ta hand om överblivna miljöfarliga ämnen på lämpligt och tillåtet sätt.

Miljöfarligt avfall transporteras av båtägare till Återvinningscentral. Det finns även en viss möjlighet att återvinna mindre mängder avfall på ÅBS miljöstation. ÅBS miljöstation finner du i det Gröna huset till höger om grinden.

På ÅBS miljöstation kan du lämna mindre mängder av:

 • Spillolja, töms i särskild tunna.
 • Glykol, töms i särskild tunna.
 • Halvfulla färgburkar, slängs i behållare för miljöfarligt avfall.
 • Tomma färgburkar slängs i plåt återvinning.
 • Färgrester: Flytande färgrester slängs i tunna avsedd för detta.
 • Båtbatterier ställs på avsedd pall.
 • Batterier slängs i batteriholk.
 • Mindre mängder torrt avfall i behållare för hushållssopor.

På Återvinningscentralen lämnar du:

 • Övrigt torrt avfall.
 • Glas, metall, förpackningar och tidningar.
 • El avfall.
 • Slipsand/slipdamm från blästring/slipning av båtbotten.
 • Presenningar/täckmaterial från blästring/slipning av båtbotten.

Hantering av miljöfarliga ämnen
Det är du som medlem som är ansvarig för hanteringen av miljöfarliga ämnen och ska ta hand om överblivna miljöfarliga ämnen på lämpligt och tillåtet sätt.
Medlem ska vidta åtgärder för att minimera risken att spilla ut färgrester, rester från avskrapad färg, olja, lösningsmedel eller någonting annat miljöfarligt ämne på klubbområdet.

Skrapning och målning av båt
Vidta nödvändiga åtgärder för att täcka marken och samla in miljöfarliga ämnen.

Byte av olja, oljefilter, bränsle och bränslefilter
All hantering med olja, oljefilter, bränsle, bränslefilter måste ske på ett miljösäkert sätt.

Glykol och konserveringsmedel
Det är inte tillåtet att släppa ut t ex glykol i vattnet eller på land. Frostskyddsmedel från motorer och toaletter måste tömmas före sjösättningen och tas om hand. Detta gäller alla typer av båtar.
Ett tips är att frostskyddsmedel kan användas år efter år om det tas om hand (eventuellt kan den behöva en påspädning då och då). Samla upp och spara i en dunk till hösten.
Om ni inte ska spara frostskyddsvätskan ska den samlas in och lämnas till Återvinningsstation.

Slagvatten
Förorenat slagvatten som innehåller t ex oljor eller drivmedel får inte länspumpas ut i sjön. Det ska samlas in och tas om hand som miljöfarligt avfall. Använd svamp/ trasa för att avlägsna allt förorenat vatten. Det bidrar till att minska brandrisken och till en bättre miljö.

Toalett ombord
Se till att ni tömmer toatank eller portabel toalett på ett miljövänligt sätt.
Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatank i sjön. Använd de sugtömningsstationer som finns. I närheten av Ålstens Båtsällskap finns tömningsstationer vid till exempel Sätra Båtsällskap, Jungfrusund marina samt Pampas marina.
På Transportstyrelsens hemsida finns en karta över samtliga allmänt tillgängliga toatömningsstationer.
Toatömningsstationer

Mer information
Bra miljöinformation för båtägare finns här: Båtmiljö
Transportstyrelsen är den myndighet som sedan 2010 hanterar fritidsbåtar, bland annat miljöfrågor. Där finns uppgift om sugtömningsstationer.  Läs mer på deras hemsida. Båtliv och miljö
Kemikalieinspektionen skriver om båtbottenfärger på sin hemsida. Båtbottenfärger
På Länsstyrelsens hemsida finns karta över var bottentvätt och spolplattor finns. Bottentvätt och spolplattor
Stockholms stad: Stockholms Stad båtklubbar